retour sur @lyon coup de coeur du jour discussion roulette meteo locale Principaux dialectes chinois retour
editorial contact par mail

Principaux dialectes chinois
DIALECTES POURCENTAGES DE LOCUTEURS RÉGIONS
     
Mandarin 71 Nord du Yangtze et sud-ouest de la Chine
Wu 9 Shanghai, Suzhou, Hangzhou
Xiang 5 Hunan
Yue 5 Guangxi, Guanddung
Min 4 Fujian, Taiwan, Hainan
Kejia 4 Communautés Hakka du sud-est de la Chine, Taiwan
Gan 2 Jiangxi
Données 1998